Adatvédelem

Bevezetés

A Winformatics Technology Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalról üzenetet küldők, (a továbbiakban együttesen Látogatók) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az info@winformatics.hu címen írásban kérheti.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Vállalja, hogy elvégzett tevékenységeivel kapcsolatos mindennemű adatkezelése megfelel az ebben a közleményben foglaltaknak, illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, amelynek tényéről értesíti partnereit.

Az Adatkezelő a Látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő: Winformatics Technology Zrt.
 • Cím: 1089 Budapest, Orczy út 12.
 • Adószám: 26139137-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01 10 049505

A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja, ha az adatkezelés visszavonása jogszabályba nem ütközik.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR).
 • 2013. évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

A Látogató üzenetküldő formon is felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatközlés önkéntes, Látogató nem köteles megadni személyes adatait. A form adatai: név, email cím, üzenet. Adatait rögzítjük, de a Látogató kérésére töröljük.

Adatkezelő vállalja, hogy a Látogató által megadott email címre nem küld elektronikus levelet, kivéve Látogató üzenetéhez kapcsolódó emaileket.

Az adatkezelés időtartama a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Látogató jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Látogatók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emellett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható módon, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Látogató jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e-, és ha igen, akkor jogosult, hogy megismerje:

 • Az adatkezelés célját
 • Az érintett személyes adatokat
 • Személyes adatok tárolásának tervezett időpontja
 • Helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • Az adatforrásokra vonatkozó információ

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Cookie szabályzat

Az Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a harmadik féltől származó Google Analytics statisztikai cookie-kat. Ennek segítségével a Látogatók böngészési szokásairól készül statisztika. Az adatgyűjtés célja a weboldal felhasználói élményének a javítása.

A cookie-k (sütik) a látogató böngészőjében tárolódnak, lejáratukig vagy törlésükig. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem alkalmasak, kizárólag a Látogató számítógépének felismerésére képesek.

Google Analytics-el kapcsolatos további információk: Google Adatvédelmi Irányelvek